HVB

Behandlingsmetod/metodik

Inriktningen i behandlingen grundas på evidensbaserade förhållningssätt. Verksamheten är inriktad på miljö- samt samtalsterapi, där varje brukare tillsammans med ansvarig kontaktperson formar sin individuella behandlingsplan. Det kan innebära allt från detaljplanering till mer situationsinriktad behandling, beroende på klientens problematik och resurser.

Vassebro har en tydlig KBT-inriktning och kan erbjuda samtal enligt den modellen. All personal har genomgått KBT och MI. Boendet är ISO-certifierat. Vi har även ett nära samarbete med vårdcentral för eventuella somatiska åkommor.

Vi är noggranna med att arbeta utifrån det uppdrag vi fått samt utför regelbundet utvärderingar/uppföljningar. Vi kan även erbjuda kartläggningsuppdrag i fall där funktionsnivån är oklart.

Målet är att brukaren skall få ett självständigt liv. Det sker genom en strukturerad individuell behandlingsplan. Planering sker tillsammans med brukaren, behandlingsansvarig och brukarens kontaktperson. Vassebro har sovande nattpersonal. Vi har en aktivitetsansvarig anställd som tillsammans med brukaren/kontaktpersonen försöker hitta en/flera meningsfulla sysselsättningar/aktiviteter att förgylla vardagen med.

KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

  • Målgrupp: Användningen av KBT är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos barn och vuxna.
  • Syfte: Att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer.
  • Vassebro: All personal har genomgått KBT-introduktionskurs och får handledning av Psykoterapeut med både Psykodynamiskt och kognitivt (KBT) som grund där personal handleds framförallt i att arbeta utifrån ett kognitivt förhållningssätt.

MI (Motiverande samtal)

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980-1990 talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

  • Målgrupp: MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, kost, fysisk aktivitet, spel med mera). I verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.
  • Syfte: Att främja motivation och beteendeförändring.
  • Vassebro: All personal har genomgått MI utbildning och metoden används i vardagen med våra brukare.

Utvärdering och uppföljning

Vårt mål är att ha en regelbunden uppföljning tillsammans med uppdragsgivaren. Under samtliga faser följs brukarens utveckling, och dokumentation sker elektroniskt. Regelbunden återkoppling sker mer uppdragsgivaren brevledes av sammanfattningar.

Utslussning och eftervård

Utslussning och eftervård sker i samråd med placerande instans samt övrigt nätverk.

Utslussningslägenheter

Vassebro har utslussningsslägenheter i Horred att tillgå, planering sker i samråd med placerande instans och övrigt nätverk