Placering

Placeringstid

Placeringstiden kan vara av kortare eller längre tid. Det styrs av uppdraget från remitterande instans.

Tillvägagångssätt vid placering

Tillvägagångssättet inför en placering utgår från en förfrågan med att vi åker och besöker brukaren. Besöket/en kan ske både enskilt eller tillsammans med de olika aktörerna såsom exempelvis uppdragsgivare och nätverk. Därefter finns möjlighet för brukaren att komma på ett studiebesök till oss. Inledningsvis görs en kartläggning som beskriver nivån där den enskilde befinner sig socialt och beteendemässigt för att utifrån denna kunna föreslå lämplig placering. Om föreslaget boende är till belåtenhet för alla parter sker en inskrivning, som vi helst ser att det sker i början av veckan.

Innan inflyttning sker utses ett kontaktteam för den nyinskrivne. Denne tas sedan vid ankomsten emot av en i personalen samt visas runt och informeras om verksamheten och rutinerna.

Akutplaceringar

Akutplaceringar kan göras efter överenskommelse.

Insatser vid placering

• Boende enligt SoL
• Behandling enligt HVB placering

• ADL-träning
• Behovsinventering
• Skyddat boende
• Avlastning, viss habilitering

Ansökan om placering

Ladda ner vår ansökningblankett som ni fyller i och sedan skriver ut. Skicka ansökan via fax 0320-83118 och vi behandlar ansökan omedelbart.